StarCraft II Commentary Database

Your Source For StarCraft II Shoutcasts

Category Archives: Slush

SLush vs Spades (Day [9]), djWHEAT)


Game 1
Vodpod videos no longer available.


Game 2
Vodpod videos no longer available.


Game 3
Vodpod videos no longer available.


1v1, Day[9], Delta Quadrant, EG Masters, Slush, Spades, Steppes of War, Terran, Xel’Naga Caverns, Zerg, ZvT, djWHEAT

Advertisements

KiwiKaki vs SLush (Day[9], djWHEAT)


Game 1
Vodpod videos no longer available.


Game 2
Vodpod videos no longer available.


Game 3
Vodpod videos no longer available.


Game 4
Vodpod videos no longer available.


1v1, Day[9], EG Masters, KiwiKaki, Protoss, PvZ, Scrap Station, Slush, Steppes of War, Zerg, djWHEAT

Slush vs Drewbie (Day[9]), JP)

Sheth vs Slush (HDstarcraft, HuskyStarcraft)